Clubcharters

Charter voor spelers

 • De speler brengt de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag, zowel op als naast het terrein. De trainer kan, steeds in samenspraak met de jeugdcoördinator en bestuur sancties nemen in geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair play, sportiviteit en algemeen gedrag.
 • Als jeugdspeler van KJV Kruibeke ben je ook supporter van de 1ste ploeg. Als je een wedstrijd bijwoont, laat je ook zien dat je uit het goede voetbalhout bent gesneden (geen verwijten naar de scheidsrechter, geen vandalisme …)
 • Vanzelfsprekend worden drugs niet getolereerd.
 • Een speler die opzettelijk schade aanbrengt aan de accommodatie van de eigen club of die van de tegenstander, dient deze te vergoeden.
 • Een speler die een instructie van de trainer, ploegafgevaardigde, jeugdcoördinator of een lid van het jeugdbestuur niet volgt, zal gesanctioneerd worden.
 • Pestgedrag en racisme worden op geen enkel moment en onder geen enkele omstandigheid getolereerd.
 • Elke speler toont volledige inzet en concentratie bij elke training en wedstrijd, alsook bij de wedstrijdopwarming en nabespreking.
 • Na een training helpt elke speler bij het verzamelen en ordenen van alle gebruikte oefenmaterialen , deze worden voor de container geplaatst .
 • Douchen na elke training, wedstrijd is verplicht. De speler bewaart de orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld en er wordt geen afval achter gelaten. Men laat ook het materiaal van anderen die eenzelfde kleedkamer gebruiken, gerust. Er worden geen grapjes uitgehaald met kleding van andere spelers. Er wordt niet met modder geworpen, noch op de muren gespuwd. De douches zijn geen toilet.
 • Het is ten strengste verboden te fotograferen of te filmen tijdens het douchen of in de kleedkamers. Bij overtredingen wordt streng gesanctioneerd.
 • Geen enkel beeldmateriaal van medespelers en/of begeleiders mag gedeeld worden via mail of sociale media met de bedoeling de medespeler en/of begeleider schade te berokkenen in welke vorm dan ook. Bij overtredingen wordt ook hierop streng gesanctioneerd.
 • Zowel na een training, als na een wedstrijd verlaat men in groep de kleedkamer nadat de trainer of ploegafgevaardigde toestemming gegeven heeft.
 • De speler verzorgt zijn materiaal. Zowel voor training als voor wedstrijden zijn de voetbalschoenen gepoetst. Bij wedstrijden is de uitgangskledij van de club verplicht. Ook deze is steeds verzorgd.
 • Bij wedstrijden is het gebruik van smartphone, iPhone, iPod e.d. niet toegelaten in de kleedkamer.
 • Een goede nachtrust en gezonde voeding is van groot belang voor de jonge voetballer.
 • Elke speler zet zich steeds ten volle in op school. KJV Kruibeke hecht veel belang aan een positieve studiehouding en aan resultaten volgens de mogelijkheid van elk kind.

.

Charter voor trainers & begeleiders

1 TRAININGSDUUR: De trainingen vangen steeds aan op het voorziene uur en worden ook beëindigd op het voorziene uur.

2 NA DE TRAININGSSESSIE: De bijzetdoeltjes en gebruikte materiaal terug zetten. NIETS mag blijven staan op de oefenvelden, enkel na uitdrukkelijk verzoek van de trainer die het terreingedeelte overneemt. De laatste zorgt steeds dat de materiaalcontainer op slot is (sleutel niet in containerachterlaten maar aan de haak hangen in het ballenkot)

3 GEBRUIK EN VERLATEN VAN DE TERREINEN: De trainer traint steeds op het voor hem aangewezen oefengedeelte en palmt geen extra stukken in…..! De trainer verlaat steeds als laatste van zijn groep de terreinen en controleert op deze manier of alle materialen werden mee genomen. Dit geldt ook voor de wedstrijden op zaterdag of zondag. Doeltjes moeten op hun oorspronkelijke plaats worden terug gestald. Loopoefeningen (sprints……) op natuurgras worden steeds uitgevoerd NAAST het terrein! Het is evident dat dit ook geldt voor bepaalde opwarmingsoefeningen, wijs de tegenpartij (voor de wedstrijd) hier ook op. Waak erover dat spelers GEEN kauwgom in hun mond hebben, zuiver schoeisel…..bij het betreden van het KUNSTGRAS.

4 ONDERHOUD KLEEDKAMERS: De trainers stellen een beurtrol op voor het kuisen van de kleedkamers(ook de kleedkamer van de tegenpartij) , indien betrokken speler niet aanwezig is, schuift zijn beurt op en wordt er een andere speler aangeduid. Speler die het verzuimt zijn taak naar behoren te vervullen, wordt volgende competitiewedstrijd niet opgesteld! Afval (lege flesjes, bekertjes) hoort thuis in de vuilbak. Trainers vertrekken NIET naar huis alvorens ALLE spelers de kleedkamer hebben verlaten, indien dit onmogelijk is (in uitzonderlijke gevallen) wordt aan de afgevaardigde gevraagd deze taak te vervullen. Dit zal de trainers ook aansporen om de spelers SNELLER te laten douchen en de kleedkamers tijdig te verlaten. Trainers die steeds de 2de sessie trainen (einde 20u30), waken er over dat de VERWARMING en VERLICHTING overal is uitgeschakeld. Waak erover dat de kleedkamers ook op VERPLAATSING zuiver worden achter gelaten, zodat wij als club onze goede naam uitdragen!

5 VERVANGING BIJ BELET: Indien een trainer verlet moet geven probeert hij steeds een collega trainer te contacteren maar verwittigt STEEDS de jeugdcoördinator. Het verplaatsen of afgelasten van een training gebeurt alleen in UITZONDERLIJKE gevallen en steeds in samenspraak met en NA GOEDKEURING van de jeugdcoördinator.

6 GEBRUIK ALCOHOLISCHE DRANKEN: Voor de wedstrijden (trainingen – kantine niet geopend) worden er door de trainers GEEN alcoholische dranken genuttigd in de kantine. Na de wedstrijd kan dit wel, rekening houdend met de voorbeeldfunctie t.o.v. jeugdspelers.

7 CONTACT MET OUDERS: Gesprekken met ouders beperken tot nuttige informatie verstrekking, probeer NIET te verbroederen aan de ‘toog’! Ouders hebben wel recht op informatie indien ze hierom vragen, maar tracht dit zo weinig mogelijk te doen NA een wedstrijd, maar maak een afspraak voor of na een trainingssessie.

8 AFSPRAKEN MET AFGEVAARDIGDE: In het belang van de club is een goede samenwerking met de afgevaardigde essentieel. Maak in het begin van het seizoen duidelijk afspraken, wat jij toelaat en niet toelaat in de kleedkamer, wie wat doet…..zodat zowel trainer als afgevaardigde tevreden en in volste vertrouwen kunnen samenwerken.

9 NEGATIEVE KRITIEKEN: Een kritische geest is een meerwaarde en houdt een organisatie scherp, maar negatieve kritiek op bestuur, werking, collega trainers in het openbaar wordt NIET aanvaard. Probeer onenigheden binnenskamers op te lossen. Vermijd dat ouders, spelers of derden lucht krijgen van kleine problemen of discussiepunten!

10 VERPLICHTING VOOR SPELERS: De trainer waakt er over dat de spelers tijdens wedstrijddagen (competitie EN vriendschappelijk) steeds UNIFORM zijn en allemaal de uitgangstraining aan hebben. Spelers die niet in orde zijn, starten als reserve, bij recidive wordt betrokken speler niet opgesteld. Spelers moeten worden verplicht SCHEENBESCHERMERS te dragen tijdens trainingen! 15’ VOOR training aanwezig zijn. Spelers gaan als TEAM na de wedstrijd naar de kantine, samen met de trainer

11 AANWEZIGHEDEN TRAINERSVERGADERINGEN: Trainers worden geacht, aanwezig te zijn op de aangekondigde trainersvergaderingen en in dit verband hun emailverkeer regelmatig te controleren. Indien een bevestiging wordt gevraagd hierover, moet ze worden uitgevoerd.

12 AANWEZIGHEDEN OP ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR DE CLUB

(mosselen, brunch…Q-party…)zijn uitstekende gelegenheden om in teamverband aan deel te nemen en er een groepsactiviteit van te maken. Er wordt jaarlijks een groot tornooi georganiseerd, hier wordt ook verwacht dat iedere trainer een volledige dag aanwezig is om als trainer te fungeren

en als hulp.

13. De trainer zorgt ervoor dat iedere speler die voor een wedstrijd geselecteerd wordt, in de regel minstens 50% van de speelminuten krijgt . In geval van inbreuken tegen de Gedragscode (te laat komen, onsportief gedrag, …) staat het de trainers vrij van bovengenoemde doelstellingen af te wijken.

14.De trainer neemt (indien van toepassing) steeds het maximaal aan spelers mee voor een wedstrijd,dwz

5X5: 8 spelers

8X8: 12 spelers

11X11: 15 spelers

15 . De trainer coacht opleidingsgericht in plaats van resultaatgericht zodat de spelers voelen dat je ze wilt helpen. Volgend tevens de sportieve visie van de club.

16. De trainer zal in Prosoccerdata de aanwezigheden van de spelers noteren op iedere training ,tevens ook een wedstrijdvoorbereiding en wedstrijdverslag invullen.

17. De trainer zal 2 maal per seizoen (december en april) een spelers evaluatie maken in Prosoccerdata en zal dit bespreken met de jeugdcoordinator en ouders.

18. De trainer zal maandelijks zijn prestatie’s (training en wedstrijden) doorgeven dit ivm de vergoedingen .Deze vergoeding zal 2 maal per seizoen uitbetaald worden.

.

Charter voor ouders & supporters

Tips voor sportieve ouders & supporters

 • Geef het goede voorbeeld.
 • Zorg voor een positieve ervaring. Ondersteun ze met aanmoedigingen.
 • Help de kinderen vertrouwen te krijgen.
 • Laat ze voetballen op hun niveau. Help ze realistische doelen te stellen.
 • Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Maak hen duidelijk dat voetbal meer dan winnen of verliezen is. Er is ook nog gezondheid, vriendschap, uithouding, durf, samenwerking .
 • Leer ze dat groepsinzet en inspanning even belangrijk is als een overwinning.
 • Applaudisseer voor goed spel zowel voor uw kind als die van de tegenstrever.
 • Wees vriendelijk tegenover alle andere ouders, begeleiders, trainers , ook van de tegenpartij en tegenover scheidsrechters.
 • Blijf positief, ook na verlies, kleineer of schreeuw nooit.
 • Trek de scheidsrechter in het openbaar nooit in twijfel.
 • Laat de kinderen stilaan zelf prestatienormen bepalen.
 • Laat uw waardering voor de trainer blijken.
 • Breng evenwicht tussen de sporteisen en de behoeften van het gezin en de school.
 • Help de kinderen een gezonde, evenwichtige levenswijze ontwikkelen. Ook hier geeft u zelf het goede voorbeeld.
 • Sportieve mislukkingen zijn nooit een persoonlijke mislukking.
 • Ouders en supporters mogen natuurlijk aanmoedigen, maar bemoeien zich niet met het spel.
 • Probeer op wedstrijddagen van de kinderen aanwezig te zijn om ze aan te moedigen.

 

Goed om weten

 • Laat je zoon/dochter zelf zijn/haar sportzak klaarmaken en ook dragen. Je bent niet zijn/haar meid of hulp. Zo leer je hem/haar zelfstandig worden.
 • Moedig hem/haar aan op een positieve manier en supporter waardig, ook al loopt het niet zoals je zou willen. Kanker zelf niet op de tegenstrever of scheidsrechter, zelfs indien een beslissing niet terecht is. Een kind weerspiegelt zichzelf naar zijn/haar ouder(s) en negatief gedrag benadeelt alleen je zoon/dochter of zijn/haar team.
 • Laat je zoon/dochter zelf zijn/haar wedstrijd analyseren en moedig hem/haar aan zijn/haar zwakke punten bij te schaven. Hij/zij moet leren uit zijn/haar fouten.
 • Probeer niet kritisch te zijn op zijn medespelers maar focus je alleen op je eigen zoon/dochter.
 • Elke speler heeft zijn specifieke kwaliteiten. Een speler die graag dribbelt laat je zijn ding doen. Laat hem/haar zelf ondervinden wanneer het teveel wordt en indien nodig grijpt de trainer wel in. Het Belgische voetbal is al zo technisch beperkt en saai. Spontaniteit in het spel verhoogt de kwaliteit.
 • Heb je vragen, aarzel dan niet je vraag te richten aan de trainer. Je bent steeds welkom zolang het niet aan de toog gebeurt, tijdens de wedstrijd of training en vraag enkel wat betrekking heeft op je zoon/dochter. Voor commentaar op andere spelers ben je aan het  verkeerde adres.
 • Beloon je zoon/dochter niet met geld wanneer hij/zij een doelpunt maakt. Het doet alleen afbreuk aan zijn vorming als sporter. Er zijn genoeg klusjes thuis waarbij hij/zij iets kan bijverdienen. Je geeft hem/haar zo meer gevoel voor waarden.

 

Enkele praktische afspraken :

 • Blijf tijdens wedstrijden en/of trainingen achter de reclameborden.
 • Op en rond de beide kunstgrasvelden (Terrein 1 en 5) en in de nabijheid van onze spelers is het verboden te roken.
 • Help uw zoon/dochter bij het vervoer naar uitwedstrijden.
 • De infrastructuur, zowel thuis als op verplaatsing wordt gerespecteerd.
 • Het is voor ouder en supporters niet toegelaten om een speler te vergezellen in de kleedkamers voor of na de sportbeoefening. Uitzondering hierop zijn onze allerkleinsten (voetbalschool, U7 en U8) waar het wel toegestaan is dat 1 ouder meehelpt met zijn/haar kind

 

Uiteraard kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een aantal zaken en/of voorvallen, tips en vragen zijn altijd welkom: in dit geval kunt u overleggen met de trainer , jeugdcoördinator.

Zorg ervoor dat u zoon/dochter steeds op tijd aanwezig is,15 min voor aanvang van een training en aanwezig op het afgesproken uur voor de wedstrijden.

 

Laat steeds tijdig weten aan trainer wanneer zoon/dochter niet aanwezig kan zijn op training en op de wedstrijd.

.

Panathlon "Ethiek in de Jeugdsport"

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

 

We verklaren dat:

 

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

 

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.

We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.

We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

 

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

 

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.

We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…

We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.

We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

 

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

 

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht sport te beoefenen, zich te vermaken en te spelen, in een gezonde omgeving te leven, waardig behandeld te worden, getraind en begeleid te worden door competente mensen, deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden, zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie, in veilige omstandigheden aan sport te doen, te rusten, de kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden.

 

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

 

GENT, 24 September 2004   

 

Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève - Copyright Declaration: Panathlon International

 

.