Aansluiten bij KJVK?

Zelf ook zin gekregen of wenst u een kind aan te sluiten bij KJV Kruibeke?

Dat kan zeker.

Wij werken niet met een ledenstop. Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft. Hebt u toch nog vragen, twijfelt u, of wenst u een paar oefentrainingen mee te doen? Neem gerust op met de club via de contactpagina op deze site. Wij brengen u dan met de correcte personen in contact.

Toch belangrijk om hier rekening mee te houden:

Was je al eerder aangesloten bij een voetbalclub, dan dien je daar ontslag te nemen. Ga hier niet te licht over. Spelers willen soms niet vertellen dat ze al eerder ergens speelden, om diverse redenen. Weet echter dat dit het onmogelijk kan maken om aan te sluiten. Wil je naar een nieuwe club, dan moet je tussen 1 april en 30 april van het aflopende seizoen je ontslag geven bij de vorige club. Dat kan tegenwoordig volledig online, je hoeft dus niet langs te gaan bij de vorige club. Je vindt HIER de link naar de officiële website van Voetbal Vlaanderen om dit online in orde te brengen.

Ook als je uiteindelijk bij je huidige club blijft, kan je je ontslag geven. Het verplicht je tot niks. Zie het zo: Neem je ontslag, dan heb je nadien (vanaf 1 mei) de vrijheid om aan te sluiten waar je wil. Neem je géén ontslag, dan resten jou eigenlijk maar 2 keuzes: voortdoen bij de huidige club of... een jaar stoppen met voetballen. (Er zijn uitzonderingen, als je in zo'n situatie zou zitten, neem even contact op en dan bekijken we de opties).

 

Pasdagen:

De pasdagen voor nieuwe kleding liggen reeds achter ons. Geen nood. Als je alsnog naar JV komt, spreken we apart een moment met jou (of jouw kind) af om de kledij te passen. We bestellen deze dan zo spoedig mogelijk. Hou er wel rekening mee dat, hoe later de bestelling gebeurt, hoe kleiner de kans wordt dat de kledij effectief op tijd beschikbaar is voor de start van het nieuwe seizoen.

 

 

Nuttig om te weten:

We hanteren 3 verschillende tarieven:

- U6 tot en met U9

- U10 tot en met U17

- U21, Beloften en Seniors    

 

Volgende kortingen zijn van toepassing:

- Bij her-inschrijving vóór 1 mei krijg je een korting van € 30 in elk van deze 3 categorieën.

- Een nieuwe aansluiting geniet het 1e seizoen altijd van dit gunsttarief en dus van € 30 korting.

- Elk extra lid van één en hetzelfde gezin krijgt € 20 korting bovenop de toepasbare prijs. Bijvoorbeeld: Sluiten 3 spelers aan, dan betaalt de 1e het basistarief, en beide andere gezinsleden betalen het basistarief min € 20. Beide kortingen zijn cumuleerbaar, dus je kan voor een 1e aansluiting in een gezin max € 30 korting krijgen en voor alle volgende tot wel € 50 korting (€ 30 voor aansluiting voor 1 mei plus € 20 indien meerdere leden van hetzelfde gezin aansluiten).

 

 

Onze sportieve visie op jeugdvoetbal:

  • we willen trainers onderling meer laten samenwerken en laten leren en groeien (3 trainers per 2 ploegen, opleidingsplan per jaar/maand/week, trainerscursus op KJV Kruibeke,...)

  • we willen spelers meer met elkaar kennis laten maken (grote groepen per leeftijd die op verschillende manieren worden ingedeeld voor de trainingen: willekeurig, op niveau, op positie,...) 

  • competitieploegen blijven vaste ploegen zodat alle ouders een vaste kalender hebben om zich op te richten (indien er toch eens uitzonderlijk gewisseld wordt in de ploegen, dan gaan alle ouders hier ook mee akkoord, iedereen moet met iedereen willen spelen)

  • het principe van de eerlijke beurtrol blijft een basisprincipe, kinderen krijgen evenveel kansen om geselecteerd te worden op basis van trainingsaanwezigheid

  • we willen spelers meer trainers laten kennen en trainers meer spelers (doorschuiftrainingen, trainers focussen op 1 deelaspect in meer detail, kindvriendelijke evaluaties,...)

  • Bekerwedstrijden werken met een selectieploeg die bepaald worden door de trainersgroep. Hier wordt gekeken naar talent, motivatie en aanwezigheid (trainers maken deze selectie zo objectief mogelijk en in groep)

 

 

 

Je bent overtuigd... Wat is de volgende stap..?

1/ Voor spelers die aangesloten waren bij JV

Spelers die reeds aangesloten waren bij KJV Kruibeke, kunnen eenvoudig opnieuw aansluiten door een mail naar de club en betaling van het verschuldigde lidgeld. De indeling gebeurt op basis van leeftijd en evaluatie van de prestaties afgelopen seizoen. 

 

Inschrijven kan op één van de beide pasdagen. Zie ook de mail die je via ProSoccerData hebt gekregen met info over het lidgeld en het rekeningnummer waarop dat gestort dient te worden. Onderaan deze pagina vind je ook een inschrijvingsformulier. (Het jaartal op de fiche mag je negeren). De pasdagen zijn voorbij. Geen nood. Er is nog plaats. Neem contact met ons op en we helpen je verder. Dat kan o.a. via het contactformulier op deze website.

.

2/ Voor nieuwe spelers die naar JV komen

- Ben je een vrije speler? (Heb je ontslag genomen bij de vorige club of heb je nooit een vorige club gehad) => Neem even contact met ons op via het contactformulier op deze website. Wij helpen je verder om met de juiste personen in contact te komen. (Jeugd of seniors). Tuurlijk kan je ook zelf contact opnemen met de betrokken verantwoordelijken, als je weet bij wie je terecht kan. Je vindt alle gegevens op onze pagina "sportief beleid".

 

- Ben je géén vrije speler? Geef dan tussen 1 en 30 april je ontslag bij je huidige club. Je vindt HIER de link naar de officiële website van Voetbal Vlaanderen om dit online in orde te brengen. 

 

Vervolgens kan je aansluiten bij JV Kruibeke door contact met ons op te nemen op dezelfde manier als hierboven beschreven. Je kan hiervoor het inschrijvingsformulier hieronder gebruiken (negeer gerust het foutieve jaartal).

 

Zeker zijn of er een "match" is? Kom gerust op voorhand eens praten of testen.

Graag wel even een seintje op voorhand zodat we concreet kunnen afspreken.

.

Panathlon "Ethiek in de Jeugdsport"

 

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

 

We verklaren dat:

 

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

 

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.

We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.

We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

 

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

 

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.

We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…

We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.

We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

 

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

 

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht sport te beoefenen, zich te vermaken en te spelen, in een gezonde omgeving te leven, waardig behandeld te worden, getraind en begeleid te worden door competente mensen, deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden, zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie, in veilige omstandigheden aan sport te doen, te rusten, de kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden.

 

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

 

GENT, 24 September 2004   

 

Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève - Copyright Declaration: Panathlon International