Aansluiten bij KJVK?

Voor spelers die reeds aangesloten waren bij JV

Spelers die reeds aangesloten waren bij KJV Kruibeke, kunnen eenvoudig opnieuw aansluiten door een mail naar de club en betaling van het verschuldigde lidgeld. De indeling gebeurt op basis van leeftijd en evaluatie van de prestaties afgelopen seizoen.

Het is, door de samenwerking met SVE Bazel, mogelijk dat spelers van JV Kruibeke zullen uitkomen in een gemengde ploeg van spelers van beide clubs.

 

.

Voor nieuwe spelers

Mogelijkheid 1 tot inschrijven:

 

U bent nog NIET aangesloten bij een andere club van de Koninklijke Belgische Voetbal Bond (K.B.V.B.). U tekent een nieuw aansluitingsformulier bij KJV Kruibeke en nadien een officieel aansluitingsdocument bij de KBVB.

 

Mogelijkheid 2 tot inschrijven:

 

U bent reeds aangesloten bij een club van de Koninklijke Belgische Voetbal Bond (K.B.V.B.)

 

Voor 30 april: U moet eerst persoonlijk ontslag nemen bij uw huidige club via een digitale procedure in de periode tussen 1 april en 30 april via http://www.belgianfootball.be/nl/ontslag Vanaf 15 mei kan u dan een nieuw aansluitingsformulier bij KJV Kruibeke ondertekenen.

Na 30 april: Vanaf nu kan u slechts van club veranderen mits toestemming van u huidige club. Dit moet gebeuren met een zogenaamde "witte transfer". Deze overgangsmachtiging moet zowel door de gerechtigde correspondent van de huidige club als de door de gerechtigde correspondent van KJV Kruibeke ondertekend worden. Probeer dit te vermijden!

 

Contactpersonen voor inschrijving van nieuwe leden:

Voor de jeugd: ivan [at] jvkruibeke [punt] be  of  paul [at] jvkruibeke [punt] be

Voor U21,Beloften,vrouwen,1°ploeg: ivan [at] jvkruibeke [punt] be  of  roger [at] jvkruibeke [punt] be

 

Praktische zaken:

 

Als ik lid word, bij welke ploeg word ik ingedeeld? 

De jeugdploegen worden door de Koninklijke Belgische VoetbalBond (K.B.V.B.) ingedeeld volgens internationaal geldende afspraken. Elke ploeg wordt daarom aangeduid met een hoofdletter 'U' (Under) gevolgd door een cijfer (x). Dit cijfer slaat op de leeftijd van spelers die vóór 1 januari, die het huidige seizoen vooraf gaat, nog geen X-1 jaar zijn. Ook bestaat er de mogelijkheid onder de vorm van leeftijdsdispentatie om één leeftijdsjaar lager te spelen, dit zal besproken worden met ouders, trainer en jeugdcoördinator. Tot en met de U15 mogen meisjes en jongens gezamenlijk deel uit maken van een ploeg. Speelsters mogen, maar dit is geen verplichting, een leeftijdscategorie lager aantreden.

 

Vanaf wanneer kan ik aantreden in de wedstrijden? 

Elke speler van KJV Kruibeke mag pas competitiewedstrijden spelen op het ogenblik dat zijn/haar inschrijving administratief en financieel in orde is gebracht. Dit betekent dat de speler over zijn bondsnummer moet beschikken en dat het lidgeld moet betaald zijn.

 

Wat kost het en wat krijg ik er voor in de plaats? 

Het jaarlijks lidgeld bij KJV Kruibeke voor het seizoen 2023-2024 is afhankelijk van de reeks waarin je ingedeeld wordt. Het lidgeld bevat een aangepast kledijpakket. Daarnaast houdt de inschrijving ook onder andere nog het volgende in: de aansluiting en noodzakelijke sportverzekering bij de K.B.V.B., een degelijke voetbalopleiding en de begeleiding van minstens 1 volwassene en een gans jaar gegarandeerd spelplezier in een gezonde ploeggeest! Verschillende ziekenfondsen geven ook kortingen op het lidgeld van kinderen die aansluiten bij een sportclub. Neem gerust contact op met de club of jeugdcoördinator.

.

Download het inschrijvingsformulier hier:

Panathlon "Ethiek in de Jeugdsport"

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

 

We verklaren dat:

 

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

 

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.

We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.

We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

 

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

 

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.

We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…

We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.

We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

 

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

 

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht sport te beoefenen, zich te vermaken en te spelen, in een gezonde omgeving te leven, waardig behandeld te worden, getraind en begeleid te worden door competente mensen, deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden, zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie, in veilige omstandigheden aan sport te doen, te rusten, de kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden.

 

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

 

GENT, 24 September 2004   

 

Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève - Copyright Declaration: Panathlon International

 

.